PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Nrumery archiwalne

RSS

Stargardia tom XIII

„Bieżący numer w zasadniczej części prezentuje między innymi artykuły związane z rodzimą dynastią książęcą Gryfitów oraz badaniami archeologicznymi prowadzonymi w Stargardzie i na terenie powiatu stargardzkiego. Prace dotyczą dwóch księżnych pomorskich, Anastazji małżonki księcia Bogusława I i Erdmuty - żony księcia Jana Fryderyka, Cathariny Friedrich - nieślubnej córki tego ostatniego oraz badań konserwatorskich zamku książęcego w Szczecinku. Ponadto autorzy artykułów omawiają odkrycie nieznanego dotychczas cmentarzyska popielnicowego w Wapnicy, ceramikę kamionkową, akcesoria do palenia tytoniu i masońską szklankę.

Jednym z ważniejszych elementów składowych każdego tomu naszego rocznika jest szczegółowa informacja z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego, a także naukowe opracowanie ciekawszych nabytków do których należą dokument rękopiśmienny związany z sołtysem z Suchanówka oraz płytki flizowe pochodzące z Arnsterdamu a pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych na historycznym kwartale XXVI położonym przy ul. Kasztelańskiej. Tradycyjnie rocznik zamykają sprawozdania z prac archeologicznych prowadzonych przez Dział Archeologii.” [Redakcja].

Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2019
ISSN 1641-7747

Stargardia tom XII

Dwunasty tom rocznika „Stargardia” wydany został w styczniu 2018 roku. Przedstawione są w nim m.in. dzieje rodu rycerskiego von Küssow na pomorzu od XIV do XIX wieku, głos w sprawie Studnicy - od zamku rodu von dem Borne w XIV wieku do likwidacji rolniczego zespołu spółdzielczego w 1957 roku, badania nad stargardzkim Melanchthonianum w Bibliotece Narodowej w Warszawie, badania nad fragmentami naczyń kamionkowych z Mużakowa odkrytymi w Stargardzie na części kwartału XXVIII Starego Miasta oraz artykuł o stargardzkim generale Heinrichu von Doeberitz i jego majątku w Pełknicy w epoce napoleońskiej..

Zawarte są w nim także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2017.

Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2018
ISSN 1641-7747

Stargardia tom XI

Jedenasty tom rocznika „Stargardia” wydany został w styczniu 2017 roku. Przedstawione są w nim m.in. badania nad architekturą kościoła św. Jana Chrzciciela w Stargardzie wobec joannickiego patronatu, dzieje rodu von Steglitz w ziemi stargardzkiej i Nowej Marchii w średniowieczu, głos w sprawie genezy własności rodu rycerskiego Brederlowów na ziemi choszczeńskiej i pełczyckiej w XIV i pocz. XV w., charakterystyka zbroi książąt pomorskich w kaplicy zamkowej w Szczecinie, badania nad trzebielską kamionką odkrytą w Stargardzie na części kwartału XXVIII Starego Miasta oraz artykuł o szkolnictwie ukraińskim na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970.

Zawarte są w nim także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2016.

 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2017
ISSN 1641-7747

Stargardia tom X

Dziesiąty, jubileuszowy tom rocznika „Stargardia” wydany został w styczniu 2016 roku. Przedstawione są w nim m.in. badania nad wczesnymi założeniami klasztornymi z XI-XII w. w północno-wchodnich Niemczech (Meklemburgia, Pomorze Przednie i obszary przyległe) pod kątem ich położenia w stosunku do ośrodków władzy z okresu słowiańskiego, czyli ważniejszych grodów i miast, omówienie rodów rycerskich z pogranicza ziemi stargardzkiej i Nowej Marchii, przedstawienie rezultatów weryfikacji reliktów zamku w Szadzku, gródka w Szadzku oraz zamku w Krępcewie, zestawienie zachowanych i znanych ze źródeł kartograficznych elementów systemu umocnień bastejowych na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej Brandenburgii oraz wyniki analizy źródeł ikonograficznych, przedstawiających uzbrojenie ochronne na historycznym Pomorzu od 1500 r. do jego podziału w 1648 r.
Zawarte są w nim także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2015.
 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2016
ISSN 1641-7747

 

Stargardia tom IX

Dziewiąty tom rocznika „Stargardia” wydany w lutym 2015 roku to pierwszy tom wzbogacony o podtytuł „Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich”. Przedstawione są w nim m.in. wyniki badań wykopaliskowych na terenie osady wczesnośredniowiecznej Stargard-Osetno, artykuł o nowożytnych pojemnikach do wody mineralnej ze Stargardu, czy omówienie testamentu Joachima Wedla z Krępcewa z 1613 roku. Znaleźć można tu również artykuły nt. dziejów rycerskiej rodziny Mellentinów ze Starzyna i Linówka, czy też rezydencji myśliwskiej księcia Jana Fryderyka w Podlesiu.

Zawarte są w nim także polemiki i recenzje, m.in. nowych przekładów średniowiecznych źródeł kronikarskich do dziejów Polski, Pomorza i Słowiańszczyzny zachodniej, a także sprawozdania z życia muzeum i jego poszczególnych działów oraz nabytki i odkrycia w roku 2014.

 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2015
ISSN 1641-7747

Stargardia tom VIII

Od redakcji: „W VIII tomie naszego rocznika zaproponowaliśmy zmiany, które są niezbędne, aby Stargardia stała się czasopismem jeszcze bardziej atrakcyjnym, a jednocześnie dostępnym dla większej liczby odbiorców. Wszystkie artykuły, rozprawy i komunikaty oprócz standardowego streszczenia w języku niemieckim otrzymały abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim (…) Mamy nadzieję, że kolorowy druk całego tomu i zmiana szaty graficznej okładki wpłyną korzystnie na odbiór nie tylko estetyczny, ale przed wszystkim jakościowy, rocznika Stargardia”.
 
Red. naczelny Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2014
ISSN 1641-7747

Stargardia tom VII

Kolejny tom rocznika Muzeum Archeologiczno–Historycznego w Stargardzie przybliżający historię i kulturę Pomorza.  W tym tomie po raz pierwszy zamieszczony został dział: Odkrycia i badania archeologiczne, zawierający krótkie informacje na temat odkryć archeologicznych i obiektów pozyskanych z badań lub przekazów w  latach 2001-2011

Red. Marcin Majewski
Red. tomu Jolanta Aniszewska
Stargard 2013
ISSN 1641-7747

 

Stargardia tom VI

Od redakcji: "Lata 2008 i 2010 były okresem jubileuszów. Najpierw 100. lecia muzealnictwa w Stargardzie, a następnie 50. lecie Muzeum w Stargardzie. (...) Tom VI rocznika Muzeum w Stargardzie ukazał się dzięki całkowitemu sfinansowaniu przedsięzwzięcia przez Powiat Stargardzki, który uznał niniejszy periodyk za inicjatywę szczególnie i niezmiernie ważną w propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu. (...) Na artykuły i komunikaty niniejszego rocznika złożyły się w większości prace osób młodych, rozpoczynających dopiero karierę naukowo-badawczą. (...) Tematy ich artykułów, które są pokłosiem prac magisterskich, dotyczą naszego miasta i stanowią istotny wkład w poznanie jego przeszłości".

Red. naczelny: Marcin Majewski
Sekretarz redakcji: Arleta Majewska
Kolegium redakcyjne: Jolanta Aniszewska, Andrzej Bierca
Stargard 2011
ISSN 1641-7747

 

Stargardia tom V

Od redakcji: "Po kilkuletniej przerwie oddajemy w Państwa ręce nasz muzealny rocznik Stargardia. (...) W niniejszym tomie zostały połączone ze sobą artykuły i komunikaty, wszystkie są opatrzone streszczeniami w języku polskim i języku niemieckim. Ponadto ze względu na opóźnienie pozwoliliśmy sobie na opublikowanie sprawozdań z pracy poszczególnych działów Muzeum za lata 2004-2008."

Red. naczelny: Marcin Majewski
Red. tomu: Arleta Majewska
Stargard 2010
ISSN 1641-7747

Stargardia tom IV

Kolejny, po kilku latach przerwy, tom rocznika Muzeum w Stargardzie. W niniejszym tomie przedstawiamy artykuły i rozprawy o bardzo szerokiej tematyce, m.in. o miechach typu "sax" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, darach grobowych w postaci narzędzi rolniczych na stanowisku 2 w Cedyni, o elementach nautycznych i motywach związanych z symboliką morską na mapach Pomorza Zach. w XVI-XVIII wieku, czy o stargardzkiej kolei wąskotorowej. Publikujemy także artykuły o ludziach, m.in. o działalności archiwalnej Gerharda Zimmermanna, o działalności edukacyjnej Małgorzaty Doliwy-Dobrowolskiej, czy o ludności niemieckiej na Pomorzu Zach. w kontekście zagospodarowywania tzw. "ziem odzyskanych". Przedstawiamy tez w tym tomie, już tradycyjnie, sprawozdania z działalności działów Muzeum w Stargardzie w roku 2003.

Red.: Marcin Majewski
Stargard 2006

ISSN 1641-7747

Wszystkich rekordów: 13